اصطلاحات موسیقی چیست ؟

اصطلاحات موسیقی چیست ؟ * میزان Bar / measure *خط میزان Bar Line *ضرب * دولا خط پایان Double Bar Line *دولا خط* هر قطعه موسیقی از نظر زمان به قسمتهای مساوی تقسیم می شود که هر یك از آن قسمتها را میزان و خط قائمی كه آنها را از یكدیگر جدا میكند خط میزان…

جزئیات