ليست گامهاي ماژور ديِز دار

ليست گامهاي ماژور ديِز دار👇

دوماژور —–> بدون ديِز #

سل ماژور —–> با يك ديِز # (فا)

رماژور —–> با دو # (فا-دو)

لاماژور —–> سه # (فا-دو-سل)

مي ماژور —-> چهار # (فا-دو-سل-ر)

سي ماژور —-> پنج # (فا-دو-سل-ر-لا)

فاديزماژور—->شش#(فا-دو-سل-ر-لا-مي)

دوديزماژور—>هفت#(فا-دو-سل-ر-لا-مي-سي)

major key signatures3